Difference between revisions of "Elements:Sensors"

From The Powder Toy
Jump to: navigation, search
Line 4: Line 4:
 
=== [[File:INVS.png|INVS]] [[Element:INVS|Invisible]]  ===
 
=== [[File:INVS.png|INVS]] [[Element:INVS|Invisible]]  ===
  
'''Description:'''
+
'' 'Opis:' ''
Invisible to particles while under pressure
+
Niewidoczne dla cząstek pod ciśnieniem
  
'''Temp:'''
+
'' 'Temp' ''
 
22C
 
22C
  
When exposed to high pressures, INVS becomes intangible, allowing particles to pass through like E-wall. PHOT can pass through and be transformed into NEUT, but only when unpressurized.
+
Przy wysokich ciśnieniach, INVS staje niematerialne, dzięki czemu cząstki przechodzą przez podobne E-mur. PHOT może przejść i być przekształcony Neut, ale tylko wtedy, gdy on ściskany.
  
=== [[File:DTEC.png|DTEC]] [[Element:DTEC|Detector]] ===
+
=== [[Plik: DTEC.png | DTEC]] [[element: DTEC | Detektor]] ===
  
'''Description:'''
+
'' 'Opis:' ''
Detector, creates a spark when something with its ctype is nearby
+
Detektor, tworzy iskrę, gdy coś okreslonego w zmiennej ctype jest w pobliżu, generuje on w tedy SPRK
  
'''Temp:'''
+
'' 'Temp' ''
 
22C
 
22C
  
Detector generates a spark (SPRK) when an it's ctype element is nearby. To set its ctype, draw over it with an element like you would with CLNE. When drawing the metal that will receive the spark, or any solid element nearby it, don't accidentally draw on top of the DTEC, because that will set it's ctype and instantly start sparking nearby metal. DTEC can be used as a replacement to detector wall so that you can make your creations smaller.
+
Detektor generuje iskrę (SPRK) przy IT w ctype elementem jest w pobliżu. Aby ustawić jego ctype narysuj nad nim z elementem jak przy CLNE. Podczas rysowania metalu, która otrzyma iskry ani żadnych stałych elementów w pobliżu niej, przypadkowo nie zwrócić na szczycie DTEC, bo to będzie ustawić to ctype i natychmiast rozpocząć iskrzenia metalowego obiektu. DTEC może być stosowany jako zamiennik do detektora ściany tak, że można zrobić swoje kreacje mniejsze.
  
You can set the .tmp to determine the radius it detects elements from (in the shape of a square)
+
Można ustawić .tmp narzędziem PROP i określić promień wykryje elementy od (w kształcie kwadratu)
  
=== [[File:TSNS.png|TSNS]] [[Element:TSNS|Temperature Sensor]] ===
+
=== [[Plik: TSNS.png | TSNS]] [[element: TSNS | Czujnik temperatury]] ===
  
'''Description:'''
+
'' 'Opis:' ''
Temperature sensor, creates a spark when there's a nearby particle with a greater temperature (temp).
+
Czujnik temperatury, tworzy iskry, gdy w pobliżu nie ma cząstek o większej temperatury (temp).
  
'''Temp:'''
+
'' 'Temp' ''
 
22C
 
22C
  
If a material that is close to TSNS (in a one pixel radius, the 8 surrounding pixels) has a higher temp than the TSNS, it starts to spark nearby conductive materials (in a 2 pixel radius). You can set the TMP to determine the radius it detects temperatures from (in the shape of a square). It doesn't conduct heat, but stores the pressure given, just like TSNS.
+
Jeśli materiał, który jest blisko TSNS (w promieniu jednego piksela, że ​​8 otaczających pikseli) ma wyższą temp niż TSNS, zaczyna iskra materiałów przewodzących w pobliżu (w promieniu 2 pikseli).  
 +
Można ustawić TMP określić promień wykryje temperaturę od (w kształcie kwadratu).
 +
Nie przewodzi ciepło, ale zapisuje ciśnienie podane, jak TSNS.
  
=== [[File:PSNS.png|PSNS]] [[Element:PSNS|Pressure Sensor]] ===
+
=== [[Plik: PSNS.png | PSNS]] [[element: PSNS | Czujnik ciśnienia]] ===
  
'''Description:'''  
+
'' 'Opis:' ''
Pressure sensor, creates a spark when the pressure is greater than its pressure.
+
Czujnik ciśnienia, wytwarza iskrę ciśnienie jest większe niż ciśnienie.
  
'''Temp:'''
+
'' 'Temp' ''
 
4C
 
4C
  
Pressure sensor is used to detect if the ambient/air pressure is greater than the current temp of the sensor. If it detects such a pressure, it will spark any nearby conductors. It does not conduct heat, but stores the pressure given, just like TSNS.
+
Czujnik ciśnienia jest stosowany do wykrywania, czy ciśnienie / powietrze otoczenia jest większa niż bieżąca temperatury czujnika.  
 +
W przypadku wykrycia takiego ciśnienia, to wywołać jakichkolwiek pobliżu przewodów.  
 +
Nie przewodzi ciepło, ale zapisuje ciśnienie podane, jak TSNS.
  
[[Category:Elements]]
+
[[Kategoria: Elementy]]

Revision as of 11:59, 19 March 2015

Language: English  • español • polski • русский • 中文

This menu was introduced in 84.0 to fill the needs of the lately added sensor materials.

INVS Invisible

'Opis:' Niewidoczne dla cząstek pod ciśnieniem

'Temp' 22C

Przy wysokich ciśnieniach, INVS staje niematerialne, dzięki czemu cząstki przechodzą przez podobne E-mur. PHOT może przejść i być przekształcony Neut, ale tylko wtedy, gdy on ściskany.

DTEC Detektor

'Opis:' Detektor, tworzy iskrę, gdy coś okreslonego w zmiennej ctype jest w pobliżu, generuje on w tedy SPRK

'Temp' 22C

Detektor generuje iskrę (SPRK) przy IT w ctype elementem jest w pobliżu. Aby ustawić jego ctype narysuj nad nim z elementem jak przy CLNE. Podczas rysowania metalu, która otrzyma iskry ani żadnych stałych elementów w pobliżu niej, przypadkowo nie zwrócić na szczycie DTEC, bo to będzie ustawić to ctype i natychmiast rozpocząć iskrzenia metalowego obiektu. DTEC może być stosowany jako zamiennik do detektora ściany tak, że można zrobić swoje kreacje mniejsze.

Można ustawić .tmp narzędziem PROP i określić promień wykryje elementy od (w kształcie kwadratu)

TSNS Czujnik temperatury

'Opis:' Czujnik temperatury, tworzy iskry, gdy w pobliżu nie ma cząstek o większej temperatury (temp).

'Temp' 22C

Jeśli materiał, który jest blisko TSNS (w promieniu jednego piksela, że ​​8 otaczających pikseli) ma wyższą temp niż TSNS, zaczyna iskra materiałów przewodzących w pobliżu (w promieniu 2 pikseli). Można ustawić TMP określić promień wykryje temperaturę od (w kształcie kwadratu). Nie przewodzi ciepło, ale zapisuje ciśnienie podane, jak TSNS.

PSNS Czujnik ciśnienia

'Opis:' Czujnik ciśnienia, wytwarza iskrę ciśnienie jest większe niż ciśnienie.

'Temp' 4C

Czujnik ciśnienia jest stosowany do wykrywania, czy ciśnienie / powietrze otoczenia jest większa niż bieżąca temperatury czujnika. W przypadku wykrycia takiego ciśnienia, to wywołać jakichkolwiek pobliżu przewodów. Nie przewodzi ciepło, ale zapisuje ciśnienie podane, jak TSNS.

Kategoria: Elementy