Difference between revisions of "Elements:Liquids/pl"

From The Powder Toy
Jump to: navigation, search
m (looks like someone to forgot to change the category stuff when they ran this through google translate?)
 
(21 intermediate revisions by 5 users not shown)
Line 2: Line 2:
 
Ciecze z różnymi właściwościami. Różne płyny mogą zamrażać, topić, parować, niszczyć i/lub przewodzić elektryczność.
 
Ciecze z różnymi właściwościami. Różne płyny mogą zamrażać, topić, parować, niszczyć i/lub przewodzić elektryczność.
  
=== [[File:WATR.png|WATR]] [[Element:WATR|Water]]  ===
+
=== [[File:WATR.png|WATR]] [[Element:WATR|Woda]]  ===
 
'''Opis:'''
 
'''Opis:'''
 
"Przewodzi prąd, gasi ogień. Można ją zamrozić."
 
"Przewodzi prąd, gasi ogień. Można ją zamrozić."
Line 8: Line 8:
 
Temp: 22.00
 
Temp: 22.00
  
WATR at temp of T degrees C, experiencing P pressure, will turn into WTRV, as follows: T ⩾ 99.86 + 2P .
+
Watr w temp T stopnie C, doświadczają presji P, zamieni się WTRV (parę wodną), w następujący sposób: T ⩾ 99,86 + 2P.
WATR experiencing any pressure P will turn into ICE or SNOW when WATR's temp T is ⩽ -0.01 degrees C, into ICE if P < 0.8, or SNOW if P ⩾ 0.8 .
+
Watr nie zostanie poddana żadnemu ciśnieniu P zamieni się w śniegu i lodu, gdy temperatura T jest watr jest ⩽ -0,01 ° C, w ICE, jeśli p <0,8, czy śnieg, czy P ⩾ 0.8.
  
Product of distilled water (DSTW) and most powders and liquids, also conducts but at a slow pace, with a longer period of time before it can conduct again.
+
Produkt wody destylowanej (DSTW) i większości proszków i cieczy prowadzi także, ale w wolnym tempie, w dłuższym okresie czasu, zanim będzie mógł przeprowadzić ponownie.
  
WATR will set off [[Element:RBDM|RBDM]] and [[Element:LRBD|LRBD]] when they touch, and put out [[Element:FIRE|FIRE]]. It freezes into [[Element:ICE|ICE]] and evaporates into [[Element:WTRV|steam]]. These state changes are affected by the surrounding pressure.
+
Watr wyruszy [[element: RBDM | RBDM]] i [[element: LRBD | LRBD]], kiedy dotykają, i zgasić [[Żywioł: Ogień | FIRE]]. Zamarza w [[element: ICE | ICE]] i odparowuje do [[element: WTRV | pary]]. Te zmiany stanu wpływa ciśnieniem otoczenia.
  
=== [[File:OIL.png|OIL]] [[Element:OIL|Oil]]  ===
+
=== [[File:OIL.png|OIL]] [[Element:OIL|Oleje]]  ===
 
'''Description:'''
 
'''Description:'''
 
"Palny, zamienia się GAS jeśli ciśnienie jest niskie lub temperatura jest wysoka."
 
"Palny, zamienia się GAS jeśli ciśnienie jest niskie lub temperatura jest wysoka."
Line 21: Line 21:
 
Temp: 22.00
 
Temp: 22.00
 
   
 
   
Flammable liquid. With low pressure/heat, turns into [[Element:GAS|GAS]]. Gas turns into oil when cooled/exposed to low pressure.  
+
Łatwopalna ciecz. Przy niskim ciśnieniu / ciepła, zamienia się w [[element: Benzyna | GAZU]]. Gaz zmienia się w olej przy schłodzeniu lub poddaniu niskiemu ciśnieniu.
  
OIL at temp of T degrees C, experiencing P pressure of less than 5.50, will turn into GAS, as follows: T ⩾ 59.86 + 2P . A pressure of 0.50 is produced in the OIL-GAS conversion for every particle of OIL. At a pressure P of 5.50 or more, OIL will create 0.50 pressure for every degree C Temp the OIL is above the T value in the equation, that is it does not turn into GAS but instead produces more pressure.  
+
OIL w temp T stopnie C, doświadczają presji P mniejsza niż 5,50, zamieni się w gaz, w następujący sposób: T ⩾ 59,86 + 2P. Ciśnienie 0,50 wytwarzany jest w procesie konwersji oleju i gazu dla każdej cząstki oleju. Przy ciśnieniu P 5,50 lub więcej, OLEJ stworzy 0,50 ciśnienie dla każdego stopnia C Temp oleju jest powyżej wartości T w równaniu, które jest nie zamieni się GAZU ale otrzymuje większą presję.
  
Oil can also be formed with [[Element:NEUT|neutrons]] and [[Element:NITR|Nitroglycerin]].
+
=== [[File:LAVA.png|LAVA]] [[Element:LAVA|Lawa]]  ===
 
 
=== [[File:LAVA.png|LAVA]] [[Element:LAVA|Lava]]  ===
 
 
'''Description:'''
 
'''Description:'''
"Molten lava. Ignites Flammable Materials. Generated when metals and other materials melt, solidifies when cold."
+
"Stopiona skała, bardzo gorąca"
  
 
Temp: 1522.00
 
Temp: 1522.00
 
   
 
   
Solidifies to molten material under the melting temperature of the material.
+
Zestala się stopiony materiał poniżej temperatury topnienia materiału.
  
The following materials can become molten at high enough temperatures:
+
Następujące materiały mogą stać się na tyle stopionego wysokich temperatur:
  
Most electronics (mostly wires melt, these don't melt: BTRY, INST, and WWLD),
+
Większość elektroniki (głównie przewody mogą topić, ale nie topi się: BTRY, Inst i WWLD),
Most powders (some that don't melt: SNOW, BREL, ANAR, GRAV, FRZZ, BCOL, FSEP, YEST, and DUST),
+
Większość proszków (niektóre, się nie topia: śnieg, BREL, Anar, GRAV, FRZZ, BCOL, FSEP, Yest i kurz)  
Glass,  
+
Szkło,
Breakable metal.
+
Łamliwy metal.
  
Lava, when spawned (such as when you draw lava on the screen, or with CLNE) cools into STNE.
+
Lawa, kiedy zrodził (na przykład podczas rysowania lawy na ekranie lub z CLNE) i ostygnie, staje się STNE.
If you change the ctype with PROP or the console, you can come out with any type of LAVA like molten STKM, molten WATR, or molten FIRE. This is glitchy though, don't expect this behavior to always work in the future.
+
Jeżeli zmienisz ctype z PROP lub konsoli, można wyjść z każdego typu LAVA jak stopionego STKM, stopionego watr lub roztopionego FIRE. To cheaty i po ochłodzeniu tworzą STNE, choć nie spodziewałem się tego zachowania, ale zawsze mogę pracować nad tym w przyszłości.
  
=== [[File:ACID.png|ACID]] [[Element:ACID|Acid]]  ===
+
=== [[File:ACID.png|ACID]] [[Element:ACID|Kwas]]  ===
 
'''Description:'''
 
'''Description:'''
 
"silny kwas, przepala wszystko, palny."
 
"silny kwas, przepala wszystko, palny."
Line 51: Line 49:
 
Temp: 22.00
 
Temp: 22.00
  
Dissolves many things. Some notable exceptions are:
+
Rozpuszcza się wiele rzeczy. Niektóre wyjątki to:
  
Lava and explosives (it will just ignite),
+
Lawa i materiały wybuchowe (może to tylko zapalić lub wysadzić),
Elements in "special" and any other special element,
+
Elementy "specjalne" i innych specjalne elementy,
Glass,
+
szkło,
Quartz and Broken Quartz,
+
Kwarc i Złamane Kwarc,
Diamond,
+
diament,
and Gold.
+
Złoto.
  
Acid is also flammable, it burns when exposed to FIRE, electricity, or LAVA. It generates heat when dissolving things.
+
Kwas jest łatwopalny, pali się pod wpływem ognia, energii elektrycznej lub lawy. Wytwarza ciepło podczas rozpuszczania rzeczy.
  
Has extra effect on TTAN.
+
Posiada dodatkowy wpływ na TTAN.
  
=== [[File:DSTW.png|DSTW]] [[Element:DSTW|Distilled Water]]  ===
+
=== [[File:DSTW.png|DSTW]] [[Element:DSTW|Woda destylowana]]  ===
 
'''Description:'''
 
'''Description:'''
 
"Destylowana Woda, nie przewodzi prądu."
 
"Destylowana Woda, nie przewodzi prądu."
Line 70: Line 68:
 
Temp: 22.00
 
Temp: 22.00
 
   
 
   
Product of cooling water vapor or introducing water to neutrons. Does not conduct electricity. PLNT will not grow from this. Does not cause IRON to rust, undergoes electrolysis (seperates into H H O) when in contact with sparked IRON.
+
Produkt chłodzenia pary wodnej lub wprowadzania neutronów do wody. Nie przewodzi prądu elektrycznego. PLNT nie wzrośnie z tego. Nie powoduje IRON na rdzę, nie ulega elektrolizie.
  
DSTW has the same boiling and freezing points as water, see WATR for more information.
+
DSTW ma takie same punkty parowania i zamrażania jak woda, patrz watr aby uzyskać więcej informacji.
  
=== [[File:SLTW.png|SLTW]] [[Element:SLTW|Salt Water]]  ===
+
=== [[File:SLTW.png|SLTW]] [[Element:SLTW|Woda morska]]  ===
 
'''Description:'''
 
'''Description:'''
 
"słona woda, przewodzi prąd, trudna do zamrożenia, po odparowaniu zostaje sól."
 
"słona woda, przewodzi prąd, trudna do zamrożenia, po odparowaniu zostaje sól."
Line 80: Line 78:
 
Temp: 22.00
 
Temp: 22.00
  
Product of Water + Salt. Saltwater freezes below -20.00 degrees C, and vaporizes at +109.86 degrees, at zero pressure. When it is heated enough, the SLTW evaporates and may leave behind SALT or WTRV.
+
Produkt stworzony z  wody i soli. Słona zamarza poniżej -20,00 ° C i odparowuje w 109,86 stopni, przy zerowym ciśnieniu. Gdy jest wystarczająco ogrzewane, SLTW paruje i może zostawić soli oraz WTRV.
  
SLTW at temp of T degrees C, experiencing P pressure, will turn into WTRV, as follows: T ⩾ 109.86 + 2P .
+
SLTW w temp T stopnie C, doświadcza presji P, zamieni się WTRV, w następujący sposób: T ⩾ 109,86 + 2P.
SLTW experiencing any pressure P will turn into ICE (ctype SLTW) or SNOW when T is ⩽ -20.01 degrees C, into ICE (ctype SLTW) if P < 0.8, or SNOW if P ⩾ 0.8 .
+
SLTW doświadcza żadnego ciśnienia P zamieni się WKP (ctype SLTW) lub śniegu, kiedy T ⩽ -20,01 ° C, w WKP (ctype SLTW) jeśli p <0,8, czy śnieg, czy P ⩾ 0.8.
  
Saltwater also destroys PLNT and makes QRTZ grow slowly.
+
Woda morska niszczy PLNT i sprawia, że na QRTZ rosną małe kryształki.
  
=== [[File:MWAX.png|MWAX]] [[Element:MWAX|Molten Wax]]  ===
+
=== [[File:MWAX.png|MWAX]] [[Element:MWAX|Stopiony wosk]]  ===
 
'''Description:'''
 
'''Description:'''
 
"stopiony wosk, poniżej 45 stopni, stygnie i zamienia się w WAX"
 
"stopiony wosk, poniżej 45 stopni, stygnie i zamienia się w WAX"
Line 93: Line 91:
 
Temp: 50.00
 
Temp: 50.00
 
   
 
   
Molten wax. It burns, and hardens into wax at around 45 degrees.
+
Roztopiony wosk. Pali się i utwardza w wosk poniżej około 45 stopni.
  
=== [[File:LN2.png|LN2]] [[Element:LN2|Liquid Nitrogen]]  ===
+
=== [[File:LN2.png|LN2]] [[Element:LN2|Ciekły azot]]  ===
 
'''Description:'''
 
'''Description:'''
"ciekły hel, bardzo zimny, po ogrzaniu znika."
+
"ciekły azot, bardzo zimny, po ogrzaniu znika."
  
 
Temp: -205.00
 
Temp: -205.00
  
When transferring heat to a particle warmer than itself, dissipates and generates pressure. Liquid Nitrogen and Nitrogen Ice are often used as cooling mechanisms, because the liquid nitrogen disappears after it reaches a certain temperature.
+
Podczas przenoszenia ciepła przynajmniej odrobinę większego niż jego, znika i wytwarza ciśnienie.  
 +
Mechanizmy z użyciem ciekłego azotu są często stosowane jako efektywne mechanizmy chłodzenia, ponieważ ciekły azot znika po osiągnięciu określonej temperatury.
  
=== [[File:DESL.png|DESL]] [[Element:DESL|Diesel]]  ===
+
=== [[File:DESL.png|DESL]] [[Element:DESL|Silnik Diesla]]  ===
 
'''Description:'''
 
'''Description:'''
 
"paliwo, palne, pod wpływem ciśnienia lub wysokiej temperatury sam się zapala."
 
"paliwo, palne, pod wpływem ciśnienia lub wysokiej temperatury sam się zapala."
Line 109: Line 108:
 
Temp: 22.00
 
Temp: 22.00
  
Flammable liquid,lighter than water. Diesel has the same characteristics as [[Element:NITR|NITR]] but ignites instead of exploding. Ignites over 50°C and with pressures over 5. Diesel will burn steadily (slower than oil) if a small amount of [[Element:FIRE|FIRE]] touches it. Diesel will also burn with a lot of [[Element:SMKE|SMKE]]
+
Łatwopalna ciecz, lżejszy od wody. Diesel ma takie same właściwości jak [[element: nitr | nitr]], ale zapala zamiast eksplozji. Zapala się powyżej 50 ° C i ciśnienie ponad 5. Diesel będzie się palić stale (wolniej niż olej), jeśli mała ilość [[Żywioł: Ogień | FIRE]] dotyka go. Diesel również zapalić przy obecności wielu [[element: SMKE | SMKE]]
  
=== [[File:LOXY.png|LOXY]] [[Element:LOXY|Liquid Oxygen]]  ===
+
=== [[File:LOXY.png|LOXY]] [[Element:LOXY|Ciekły tlen]]  ===
 
'''Description:'''
 
'''Description:'''
 
"Ciekły tlen, bardzo zimny, Palny."
 
"Ciekły tlen, bardzo zimny, Palny."
Line 126: Line 125:
 
Temp: 42.00
 
Temp: 42.00
  
Glows when exposed to high pressure. Changes color with temperature. When [[Element:PHOT|PHOT]] passes through GLOW, PHOT will receive the same color. However, with the temperature of PHOT being about 900 degrees, it's fairly tough to keep GLOW at the proper temperature. Glow also multiplies the photons that come into contact with it.
+
Świeci pod wpływem wysokiego ciśnienia. Zmienia kolor wraz z temperaturą. Gdy [[element: PHOT | PHOT]] przechodzi przez GLOW, foton otrzyma ten sam kolor. Jednak przy czym temperatura PHOT to około 900 stopni, jest to dość trudne do utrzymania GLOW w odpowiedniej temperaturze. Glow mnoży również fotony, które stykają się z nim.
  
 
GLOW glow zmienia kolor pod wpływem różnych sytuacji:
 
GLOW glow zmienia kolor pod wpływem różnych sytuacji:
Line 138: Line 137:
 
żółty >> wysoka temperatura i ciśnienie<br>
 
żółty >> wysoka temperatura i ciśnienie<br>
 
jasny purpurowy>> wysoka temperatura i niskie ciśnienie<br>
 
jasny purpurowy>> wysoka temperatura i niskie ciśnienie<br>
trochę ciemniejszy >>niska temperatura i wysokie ciśnienie<br>
+
trochę ciemniejszy jasny zielony>>niska temperatura i wysokie ciśnienie<br>
Dark blue >>niska temperatura i ciśnienie
+
ciemny niebieski >>niska temperatura i ciśnienie
  
Makes deuterium oxide ([[Element:DEUT|DEUT]]) when mixed to water.
+
tworzy deuter  ([[Element:DEUT|DEUT]]) po wymieszaniu z wodą.
  
=== [[File:BUBW.png|BUBW]] [[Element:BUBW|Carbonated Water]]  ===
+
=== [[File:BUBW.png|BUBW]] [[Element:BUBW|Woda gazowana]]  ===
 
'''Description:'''
 
'''Description:'''
"Carbonated water. Slowly releases CO2."
+
"Woda gazowana. Powoli uwalnia CO2."
  
 
Temp: 20.00
 
Temp: 20.00
  
Carbonated Water, releases [[Element:CO2|CO2]] when in contact with anything. The release of CO2 creates pressure, which then causes a large 'explosion' of water. BUBW also spontaneously decomposes when left by itself.  
+
Woda gazowana, uwalnia [[element: CO2 | CO2]] w kontakcie z czymkolwiek.Uwalnianie CO2 tworzy ciśnienie, co z kolei powoduje dużą "wybuch" wody. BUBW spontanicznie rozkłada pozostawiony sam.
  
BUBW has the same boiling and freezing points as water, see WATR for more information. ICE and SNOW formed from BUBW is of ctype BUBW.
+
BUBW ma takie samo gotowanie i zamrażania punktów jak woda, patrz watr aby uzyskać więcej informacji. Śnieg i lód powstaje z BUBW jest ctype BUBW.
  
 
=== [[File:BIZR.png|BIZR]] [[Element:BIZR|Bizarre]]  ===
 
=== [[File:BIZR.png|BIZR]] [[Element:BIZR|Bizarre]]  ===
 
'''Description:'''
 
'''Description:'''
"Bizarre, contradicts the normal state changes. Paints other elements with it's deco color."
+
"Dziwaczny, przeczy normalne zmiany stanu. Farby inne elementy z jego deco kolor."
  
 
Temp: 22.00
 
Temp: 22.00
  
Contradicting 'normal' physics, this element solidifies at around 130 degrees, and evaporates around -170 degrees. When colored with [[:decoration_layer| Decoration layer colors]], it will transfer it's color to other elements it touches. Bizarre will transform [[Element:PHOT|PHOT]] into [[Element:ELEC|ELEC]].
+
Sprzeczny z "normalną" fizyką, element ten twardnieje przy około 130 stopni, a około -170 stopni wyparowuje. Kiedy kolorowe z [[: Deco | kolory warstw dekoracji]], to przekaże to kolor z innymi elementami, które ogarnia. Bizarre zmieni [[element: PHOT | PHOT]] do [[element: ELEC | ELEC]].
  
 
=== [[File:PSTE.png|PSTE]] [[Element:PSTE|Paste]]  ===
 
=== [[File:PSTE.png|PSTE]] [[Element:PSTE|Paste]]  ===
 
'''Description:'''
 
'''Description:'''
"Colloid, hardens under pressure."
+
"utwardzacz, utwardza się pod presją".
  
 
Temp: 20.00
 
Temp: 20.00
  
Turns into solid [[Element:PSTS|PSTS]] at about 0.30 pressure. Becomes [[Element:BRCK|BRCK]] at around 480 degrees.
+
Przekształca się w materię [[Element: PSTS | PSTS]] przy około 0,30 ciśnienia. Staje się [[Element: CEGŁA | BRCK]] na około 480 stopni.
  
=== [[File:GEL.png|GEL]] [[Element:GEL|Gel]]  ===
+
=== [[File:GEL.png|GEL]] [[Element:GEL|Żel]]  ===
 
'''Description:'''
 
'''Description:'''
"Gel. A liquid with variable viscosity and heat conductivity."
+
"żel. Cieczy o zmiennej lepkości i przewodności cieplnej."
  
 
Temp: 22.00
 
Temp: 22.00
  
Added in 75.0, Gel can absorb water. While absorbing water, it becomes darker and less viscous and its heat conductivity increases. If in contact with sponge, water passes from gel to sponge. When gel touches [[Element:PSTE|PSTE]] it will drain the water from the PSTE and the PSTE becomes [[Element:CLST|CLST]].
+
Dodane w 75,0, żel może wchłonąć wodę. Podczas absorpcji wody, staje się ciemniejszy i mniej lepki i jego przewodzenie ciepła wzrasta. Jeśli dotknie gąbki, woda przechodzi z żelu na gąbkę. Kiedy żel dotyka  [[element: PSTE | PSTE]] będzie spuścić wodę z PSTE i PSTE staje się [[element: CLST | CLST]].
If a gas touches the surface, then it will be randomly pulled across it and deposited somewhere else, useful in liquid/gas separation. Also appears to "stick" to gases.
+
Jeśli gaz dotknie powierzchni, a następnie zostanie on przypadkowo pociągnął w poprzek i osadza się gdzieś indziej, przydatne w separacji ciecz / gaz. Pojawia się również do "trzymaj" do gazów.
  
=== [[File:SOAP.png|SOAP]] [[Element:SOAP|Soap]]  ===
+
=== [[File:SOAP.png|SOAP]] [[Element:SOAP|Mydła]]  ===
 
'''Description:'''
 
'''Description:'''
"Soap. Creates bubbles. Washes off deco color."
+
"Mydło. Tworzy pęcherzyki. Zmywa kolor deco."
+
 
 
Temp: 20.00
 
Temp: 20.00
  
Creates bubbles at about 0.50 pressure, the bubbles have the same color as the soap. Removes decoration.
+
Tworzy pęcherzyki w temperaturze około 0,50 ciśnienia pęcherzyki mają taki sam kolor jak mydła. Usuwa dekoracje.
  
Bubbles will freeze at lower temperatures.
+
Pęcherzyki zamarzają w niższych temperaturach.
  
=== [[File:VIRS.png|VIRS]] [[Element:VIRS|Virus]] ===
+
=== [[File:VIRS.png|VIRS]] [[Element:VIRS|Wirus]] ===
 
'''Description:'''
 
'''Description:'''
"Virus. Turns everything it touches into virus."
+
"Virus. Zaraża wszystko czego dotknie się wirusa."
  
 
Temp: 72.00
 
Temp: 72.00
  
Will turn almost every element into more VIRS. Virus has three states which depend on temperature only: solid, VRSS, liquid VIRS and gaseous VRSG. virus is highly flammable, but now only to PLSM, to prevent random burning as FIRE or LAVA gets infected. The cure for virus is SOAP, this will make all VIRS turn back into what it was.
+
Zmieni się niemal każdy element do więcej Virs. Wirus ma trzy stany, które zależą od temperatury tylko: stałe, ciekłe, VIRS VRSS i gazowego VRSG. Wirus jest bardzo łatwopalny, ale teraz tylko PLSM, aby zapobiec spalanie losowych jak pożar lub LAVA zostanie zainfekowany.Lekarstwo na wirusa to SOAP, uczyni wszystko VIRS skręcić z powrotem do tego, co było.
  
  
  
 
[[Category:Elements]]
 
[[Category:Elements]]

Latest revision as of 21:48, 25 April 2019

Language: English  • 한국어 • polski • русский • 中文

Ciecze z różnymi właściwościami. Różne płyny mogą zamrażać, topić, parować, niszczyć i/lub przewodzić elektryczność.

WATR Woda

Opis: "Przewodzi prąd, gasi ogień. Można ją zamrozić."

Temp: 22.00

Watr w temp T stopnie C, doświadczają presji P, zamieni się WTRV (parę wodną), w następujący sposób: T ⩾ 99,86 + 2P. Watr nie zostanie poddana żadnemu ciśnieniu P zamieni się w śniegu i lodu, gdy temperatura T jest watr jest ⩽ -0,01 ° C, w ICE, jeśli p <0,8, czy śnieg, czy P ⩾ 0.8.

Produkt wody destylowanej (DSTW) i większości proszków i cieczy prowadzi także, ale w wolnym tempie, w dłuższym okresie czasu, zanim będzie mógł przeprowadzić ponownie.

Watr wyruszy RBDM i LRBD, kiedy dotykają, i zgasić FIRE. Zamarza w ICE i odparowuje do pary. Te zmiany stanu wpływa ciśnieniem otoczenia.

OIL Oleje

Description: "Palny, zamienia się GAS jeśli ciśnienie jest niskie lub temperatura jest wysoka."

Temp: 22.00

Łatwopalna ciecz. Przy niskim ciśnieniu / ciepła, zamienia się w GAZU. Gaz zmienia się w olej przy schłodzeniu lub poddaniu niskiemu ciśnieniu.

OIL w temp T stopnie C, doświadczają presji P mniejsza niż 5,50, zamieni się w gaz, w następujący sposób: T ⩾ 59,86 + 2P. Ciśnienie 0,50 wytwarzany jest w procesie konwersji oleju i gazu dla każdej cząstki oleju. Przy ciśnieniu P 5,50 lub więcej, OLEJ stworzy 0,50 ciśnienie dla każdego stopnia C Temp oleju jest powyżej wartości T w równaniu, które jest nie zamieni się GAZU ale otrzymuje większą presję.

LAVA Lawa

Description: "Stopiona skała, bardzo gorąca"

Temp: 1522.00

Zestala się stopiony materiał poniżej temperatury topnienia materiału.

Następujące materiały mogą stać się na tyle stopionego wysokich temperatur:

Większość elektroniki (głównie przewody mogą topić, ale nie topi się: BTRY, Inst i WWLD), Większość proszków (niektóre, się nie topia: śnieg, BREL, Anar, GRAV, FRZZ, BCOL, FSEP, Yest i kurz) Szkło, Łamliwy metal.

Lawa, kiedy zrodził (na przykład podczas rysowania lawy na ekranie lub z CLNE) i ostygnie, staje się STNE. Jeżeli zmienisz ctype z PROP lub konsoli, można wyjść z każdego typu LAVA jak stopionego STKM, stopionego watr lub roztopionego FIRE. To cheaty i po ochłodzeniu tworzą STNE, choć nie spodziewałem się tego zachowania, ale zawsze mogę pracować nad tym w przyszłości.

ACID Kwas

Description: "silny kwas, przepala wszystko, palny."

Temp: 22.00

Rozpuszcza się wiele rzeczy. Niektóre wyjątki to:

Lawa i materiały wybuchowe (może to tylko zapalić lub wysadzić), Elementy "specjalne" i innych specjalne elementy, szkło, Kwarc i Złamane Kwarc, diament, Złoto.

Kwas jest łatwopalny, pali się pod wpływem ognia, energii elektrycznej lub lawy. Wytwarza ciepło podczas rozpuszczania rzeczy.

Posiada dodatkowy wpływ na TTAN.

DSTW Woda destylowana

Description: "Destylowana Woda, nie przewodzi prądu."

Temp: 22.00

Produkt chłodzenia pary wodnej lub wprowadzania neutronów do wody. Nie przewodzi prądu elektrycznego. PLNT nie wzrośnie z tego. Nie powoduje IRON na rdzę, nie ulega elektrolizie.

DSTW ma takie same punkty parowania i zamrażania jak woda, patrz watr aby uzyskać więcej informacji.

SLTW Woda morska

Description: "słona woda, przewodzi prąd, trudna do zamrożenia, po odparowaniu zostaje sól."

Temp: 22.00

Produkt stworzony z wody i soli. Słona zamarza poniżej -20,00 ° C i odparowuje w 109,86 stopni, przy zerowym ciśnieniu. Gdy jest wystarczająco ogrzewane, SLTW paruje i może zostawić soli oraz WTRV.

SLTW w temp T stopnie C, doświadcza presji P, zamieni się WTRV, w następujący sposób: T ⩾ 109,86 + 2P. SLTW doświadcza żadnego ciśnienia P zamieni się WKP (ctype SLTW) lub śniegu, kiedy T ⩽ -20,01 ° C, w WKP (ctype SLTW) jeśli p <0,8, czy śnieg, czy P ⩾ 0.8.

Woda morska niszczy PLNT i sprawia, że na QRTZ rosną małe kryształki.

MWAX Stopiony wosk

Description: "stopiony wosk, poniżej 45 stopni, stygnie i zamienia się w WAX"

Temp: 50.00

Roztopiony wosk. Pali się i utwardza w wosk poniżej około 45 stopni.

LN2 Ciekły azot

Description: "ciekły azot, bardzo zimny, po ogrzaniu znika."

Temp: -205.00

Podczas przenoszenia ciepła przynajmniej odrobinę większego niż jego, znika i wytwarza ciśnienie. Mechanizmy z użyciem ciekłego azotu są często stosowane jako efektywne mechanizmy chłodzenia, ponieważ ciekły azot znika po osiągnięciu określonej temperatury.

DESL Silnik Diesla

Description: "paliwo, palne, pod wpływem ciśnienia lub wysokiej temperatury sam się zapala."

Temp: 22.00

Łatwopalna ciecz, lżejszy od wody. Diesel ma takie same właściwości jak nitr, ale zapala zamiast eksplozji. Zapala się powyżej 50 ° C i ciśnienie ponad 5. Diesel będzie się palić stale (wolniej niż olej), jeśli mała ilość FIRE dotyka go. Diesel również zapalić przy obecności wielu SMKE

LOXY Ciekły tlen

Description: "Ciekły tlen, bardzo zimny, Palny."

Temp: -193.15

Liquid form of Oxygen (O2). Transforms into O2 approximatively over -170.00. Ignites quickly when sparked or in contact with fire. When ignited, it turns into 2000 degree plasma

GLOW Glow

Description: "poświata, jaży się pod ciśnieniem."

Temp: 42.00

Świeci pod wpływem wysokiego ciśnienia. Zmienia kolor wraz z temperaturą. Gdy PHOT przechodzi przez GLOW, foton otrzyma ten sam kolor. Jednak przy czym temperatura PHOT to około 900 stopni, jest to dość trudne do utrzymania GLOW w odpowiedniej temperaturze. Glow mnoży również fotony, które stykają się z nim.

GLOW glow zmienia kolor pod wpływem różnych sytuacji:

szary >> nic
niebieski >> przemieszcza się
jasny czerwony >> wysoka temperatura
ciemny zielony/niebieski >> niska temperatura
jasny zielony>> wysokie ciśnienie
ciemny purpurowy >> niskie ciśnienie
żółty >> wysoka temperatura i ciśnienie
jasny purpurowy>> wysoka temperatura i niskie ciśnienie
trochę ciemniejszy jasny zielony>>niska temperatura i wysokie ciśnienie
ciemny niebieski >>niska temperatura i ciśnienie

tworzy deuter (DEUT) po wymieszaniu z wodą.

BUBW Woda gazowana

Description: "Woda gazowana. Powoli uwalnia CO2."

Temp: 20.00

Woda gazowana, uwalnia CO2 w kontakcie z czymkolwiek.Uwalnianie CO2 tworzy ciśnienie, co z kolei powoduje dużą "wybuch" wody. BUBW spontanicznie rozkłada pozostawiony sam.

BUBW ma takie samo gotowanie i zamrażania punktów jak woda, patrz watr aby uzyskać więcej informacji. Śnieg i lód powstaje z BUBW jest ctype BUBW.

BIZR Bizarre

Description: "Dziwaczny, przeczy normalne zmiany stanu. Farby inne elementy z jego deco kolor."

Temp: 22.00

Sprzeczny z "normalną" fizyką, element ten twardnieje przy około 130 stopni, a około -170 stopni wyparowuje. Kiedy kolorowe z kolory warstw dekoracji, to przekaże to kolor z innymi elementami, które ogarnia. Bizarre zmieni PHOT do ELEC.

PSTE Paste

Description: "utwardzacz, utwardza się pod presją".

Temp: 20.00

Przekształca się w materię PSTS przy około 0,30 ciśnienia. Staje się BRCK na około 480 stopni.

GEL Żel

Description: "żel. Cieczy o zmiennej lepkości i przewodności cieplnej."

Temp: 22.00

Dodane w 75,0, żel może wchłonąć wodę. Podczas absorpcji wody, staje się ciemniejszy i mniej lepki i jego przewodzenie ciepła wzrasta. Jeśli dotknie gąbki, woda przechodzi z żelu na gąbkę. Kiedy żel dotyka PSTE będzie spuścić wodę z PSTE i PSTE staje się CLST. Jeśli gaz dotknie powierzchni, a następnie zostanie on przypadkowo pociągnął w poprzek i osadza się gdzieś indziej, przydatne w separacji ciecz / gaz. Pojawia się również do "trzymaj" do gazów.

SOAP Mydła

Description: "Mydło. Tworzy pęcherzyki. Zmywa kolor deco."   Temp: 20.00

Tworzy pęcherzyki w temperaturze około 0,50 ciśnienia pęcherzyki mają taki sam kolor jak mydła. Usuwa dekoracje.

Pęcherzyki zamarzają w niższych temperaturach.

VIRS Wirus

Description: "Virus. Zaraża wszystko czego dotknie się wirusa."

Temp: 72.00

Zmieni się niemal każdy element do więcej Virs. Wirus ma trzy stany, które zależą od temperatury tylko: stałe, ciekłe, VIRS VRSS i gazowego VRSG. Wirus jest bardzo łatwopalny, ale teraz tylko PLSM, aby zapobiec spalanie losowych jak pożar lub LAVA zostanie zainfekowany.Lekarstwo na wirusa to SOAP, uczyni wszystko VIRS skręcić z powrotem do tego, co było.